Tussen noest en splinter

Privacybeleid

Uw privacy

Dit is de privacyverklaring van Tussen noest en splinter, Prins Hendrikstraat 67, 2291 EP Wateringen, geregistreerd onder nummer KvK 59410647.
Het respecteren van de privacy van potentiele klanten, websitebezoekers, en bestaande klanten wordt uitgevoerd in overeenstemming met de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Welke gegevens

Cookies
Bij bezoek van de website, www.tussennoestensplinter.nl, worden cookies gebruikt om informatie te verzamelen aangaande zoekgedrag, datum en tijdstip, analyses bezoek website. Cookies worden automatisch, na uw nadrukkelijke akkoord, opgeslagen op uw computer, mobiele telefoon of tablet.
Het gebruik van cookies op onze website verschaft ons informatie ter beveiliging van de website, ondersteuning gebruikersvriendelijkheid van de website, optimalisatie van de verbinding, analyse ter verbetering van de website.
De informatie aangaande uw websitebezoek wordt opgeslagen op de servers van onze provider met wie wij een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.
U kunt er voor kiezen om cookies niet te accepteren, in dat geval bestaat de mogelijkheid dat u geen gebruik kan maken van de website functionaliteiten.

Persoonsgegevens
Om onze bedrijfsprocessen in juiste banen te leiden verwerken we de volgende door u verstrekte persoonsgegevens, te weten :
Naam, adres en woonplaats, telefoonnummers (vaste en/of mobiele), emailadres.
Deze gegevens moeten door ons verwerkt worden om u te kunnen adresseren ter uitvoering van communicatie, order overeenkomsten, diensten en facturatie.
Zonder deze gegevens kunnen wij u op last van de overheid niet van dienst zijn.
Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uw nadrukkelijke toestemming en zonder dit noodzakelijk is om de uitvoering van de overeenkomst na te komen.

Bewaartermijnen

Voor cookies is de bewaartermijn maximaal 3 maanden. De cookies op uw PC, mobiele telefoon of tablet kunt u zelf beheren middels instellingen van uw webbrowser.

Voor persoonsgegevens; zo lang als noodzakelijk om de genoemde doeleinden te bereiken. De maximale termijnen worden gedicteerd door wettelijke verplichtingen.

Recht op inzage, rectificatie of verwijdering

U heeft verschillende rechten aangaande uw persoonsgegevens welke u op elk moment kunt uitoefenen middels een verzoek:
– Verzoek tot inzage in uw persoonsgegevens
– Verzoek tot correctie
– Verzoek ter verwijdering
Het verzoek ter verwijdering van uw persoonsgegevens wordt alleen (deels) ten uitvoer gebracht als het niet in conflict is / komt met wettelijke verplichtingen.
– Verzoek tot verwijdering wanneer wij uw gegevens op onrechtmatige wijze verwerken.
– Verzoek tot verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden. U heeft dit recht alleen voor zover wij uw gegevens op basis van uw toestemming hebben verwerkt.

U kunt een gemotiveerd verzoek doen aan ons via : admin@tussennoestensplinter.nl . Bij een verzoek houden wij het recht voor u om extra informatie te vragen om zeker te stellen dat we de juiste persoonsgegevens uitwisselen of verwijderen.

Gegevensbescherming

Het beschermen van uw persoonsgegevens is een serieuze zaak. Wij hebben dan ook passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen. Toegang tot de dubbele servers, PC is paswoord beveiligd. Firewalls zorgen ervoor dat ongeautoriseerde toegang tot de informatie is geblokkeerd.

Wijzigingen privacy verklaring

Een verklaring is geen statisch document en is aan verandering onderhevig, wij houden ons het recht voor om wijzigingen door te voeren. Het bewaken van de wijzigingen doen we middels revisiebeheer en datum c.q. voorlaatste datum.

Autoriteit Persoonsgegevens

Heeft u vragen of klachten aangaande onze werkwijze, dan helpen wij u graag. Wanneer we niet tot overeenstemming kunnen komen heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Datum 25 mei 2018, revisie 01